Skip to content

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh) jest stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa Bożego, rozpoznając Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako swoje osobiste powołanie w Kościele.

Zmierzamy do tego, aby stawać się chrześcijanami bardziej zaangażowanymi w dawaniu świadectwa tym wartościom ludzkim i ewangelicznym, które rozwijają godność człowieka, dobro rodziny oraz integralność stworzenia. (…) Gromadzimy we wspólnocie osoby, które odczuwają pragnienie integracji wszystkich wymiarów swego życia z pełnią wiary chrześcijańskiej (…). Dążymy do osiągnięcia takiej jedności życia, poprzez odpowiedzi na wezwania Chrystusa pojawiające się w świecie, w którym żyjemy”.

Zasadniczym celem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jest apostolstwo podejmowane w każdym wymiarze życia, od apostolstwa w Kościele po zaangażowanie w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym itd. Członkowie WŻCh realizują obecnie swoje zaangażowanie apostolskie w następujących obszarach życia:

 • aktywne włączenie w życie Kościoła; współpraca z innymi ruchami; ewangelizacja;
 • promowanie duchowości ignacjańskiej;
 • pogłębianie formacji duchowej ludzi świeckich; formacja liderów;
 • zaangażowanie w pracę zawodową i wspieranie prywatnej przedsiębiorczości; praca na rzecz zmniejszania bezrobocia; praca nad przemianami w szkolnictwie;
 • troska o dobro rodziny i wychowanie dzieci;
 • posługa na rzecz biednych, chorych i osamotnionych;
 • troska o rozwój kultury i o ekologię;
 • zaangażowanie w mass-media.

Członkowie WŻCh współpracują z jezuitami m.in. poprzez pomoc w udzielaniu rekolekcji ignacjańskich w domach rekolekcyjnych oraz wspierając misje prowadzone przez jezuitów.

Duchowość WŻCh jest skoncentrowana na Misterium Paschalnym Chrystusa. Członkowie wspólnot dążą do coraz głębszej jedności z Chrystusem, który „tu i teraz” kontynuuje misję zbawienia. Więź z Chrystusem i Jego Kościołem jest mobilizacją do twórczej i konkretnej pracy nad urzeczywistnieniem Królestwa Bożego na ziemi. Szczególnym wzorem tej współpracy jest Maryja, od której członkowie WŻCh uczą się odczytywania i wypełniania swego apostolskiego powołania.

Szczególnym źródłem duchowości naszej wspólnoty są Ćwiczenia duchowe św. Ignacego z Loyoli. „Nasze powołanie wzywa, byśmy żyli taką duchowością, która otwiera i uczy dyspozycyjności na to wszystko, czego Bóg oczekuje od nas w każdej konkretnej sytuacji życia codziennego. Rozpoznajemy, że szczególnie modlitwa osobista i wspólna, rozeznanie we wspólnocie, rozeznanie indywidualne, w tym rachunek sumienia oraz kierownictwo duchowe są ważnymi środkami do szukania i odnajdywania Boga we wszystkich rzeczach”. Jest to duchowość ludzi pozostających w świecie, kochających ten świat i wrażliwych na obecność w nim Boga.

Najbardziej powszechnym środkiem formacji w WŻCh są spotkania w małych grupach – wspólnotach podstawowych. Każda grupa spotyka się systematycznie co dwa tygodnie na wspólnej modlitwie, dzieleniu się życiem i wiarą, wspólnym rozeznawaniu i poznawaniu nowych treści. W trakcie tych spotkań uczestnicy uczą się działania opartego na doświadczeniu – rozeznawaniu – podejmowaniu decyzji, aby w rezultacie być coraz bardziej kontemplatywnymi w działaniu. Za grupę odpowiadają: Koordynator, Animator oraz Asystent opiekun duchowy, którym zazwyczaj jest kapłan jezuita.

Najwyższą władzą Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jest Zgromadzenie Narodowe zbierające się co 4 lata, które wybiera Radę Wykonawczą na czele której stoi Prezydent.

KOORDYNATOR jest członkiem grupy i został wybrany na okres 2 lat. Odpowiada za koordynowanie całości życia grupy i zaangażowania apostolskiego wszystkich członków grupy. Nie oznacza to, że sam ma wykonywać wszelką pracę, zadania i zaangażowania apostolskie, ale jest on odpowiedzialny za całość życia i zaangażowania wszystkich członków w grupie.

Zadania koordynatora:

 • Przygotowanie rocznego kalendarza grupy uwzględniającego wydarzenia całej wspólnoty.
 • Troska o należyte przygotowanie i prowadzenie spotkań.
 • Właściwy rozkład czasu na rozwój w trzech wymiarach: duchowym, wspólnotowym i apostolskim.
 • Udostępnianie grupie materiałów potrzebnych do rozwoju.
 • Troska o dobry kontakt w grupie oraz poszanowanie wolności.
 • Reprezentowanie grupy na spotkaniach Rady Koordynatorów.
 • Współpraca z animatorem i asystentem odnośnie życia i zaangażowania grupy, szczególnie formacji i treści spotkań.
 • Troska o kronikę opisującą życie i zaangażowanie apostolskie grupy.

Wymagania od koordynatora:

 • Udział w proponowanych Ćwiczeniach duchowych, kursach, szkoleniach, itd.
 • Regularna analiza spotkań, życia i zaangażowania apostolskiego grupy.
 • Kontakty z koordynatorem lokalnym wspólnoty oraz koordynatorami grup.

Zazwyczaj na początku istnienia grupy na koordynatora wybierany jest „naturalny przywódca”. W miarę rozwoju grupy na koordynatora wybiera się osobę mającą następujące cechy:

 • Realizacja drogi WŻCh.
 • Odpowiedzialność i poświęcenie dla innych.
 • Posiadanie inicjatywy, motywowanie grupy w osiąganiu konkretnych celów.
 • Umiejętność współpracy ze wszystkimi członkami grupy.

ANIMATOR odpowiada za integralną formację poszczególnych osób oraz całej grupy w trzech wymiarach: duchowym, wspólnotowym i apostolskim. Animator pełni swoją funkcję przez 3 lata. Ideałem jest kiedy animator ma swoją grupę, w której wzrasta a swoją funkcję pełni w innej grupie, w ten sposób zachowuje pewien dystans, który ułatwia mu obiektywne spojrzenie na procesy zachodzące w grupie.

Zadania animatora:

 • Świadek wiary i miłości Chrystusa.
 • Pomoc osobie jak i całej grupie w rozeznaniu, podejmowaniu decyzji oraz rewizji w ich realizacji odnośnie osobistej formacji i zaangażowań apostolskich.
 • Troska o formację w grupie w duchu pedagogiki Ćwiczeń duchowych.
 • Współpraca z koordynatorem i asystentem nad formacją w grupie.
 • Proponowanie odpowiednich środków formacji dostosowanych do grupy.

Wymagania od animatora:

 • Udział w proponowanych Ćwiczeniach duchowych, kursach, szkoleniach, itd.
 • Znajomość duchowości WŻCh, drogi „życia Przymierzem”, osobiste świadectwo życia tymi wartościami.
 • Znajomość Pisma św. oraz nauki społecznej Kościoła.
 • Świadomość społecznych, ekonomicznych i politycznych problemów współczesnego świata.
 • Dojrzałość w relacjach międzyludzkich.
 • Znajomość współczesnej psychologii.
 • Zdrowy rozsądek, szacunek do doświadczenia innych, wewnętrzna wolność.

Opracowanie na podstawie dokumentu: Posługi w WŻCh wg „orientacje” nr 3, Warszawa 1988.

Back To Top