Skip to content

Historia WŻCh w Chicago

Początki WŻCh u Polskich Jezuitów w Chicago sięgają roku 2001, kiedy to w Adwencie odbyły się w nowo powstałym Jezuickim Ośrodku Milenijnym rekolekcje młodzieżowe. Jako owoc tych rekolekcji zawiązała się młodzieżowa grupa „Nikodema” prowadzona przez ojców jezuitów Stanisława Czarneckiego i Mariusza Hana. Spotkania tej grupy, która w czasach rozkwitu liczyła około 50 osób, odbywały się w każdą niedzielę wieczorem po Mszy św. o godz. 20:00.

Latem 2003 roku kilka młodych osób z tejże grupy odprawiło rekolekcje ignacjańskie (Fundament i Pierwszy Tydzień) w Crivitz, Wisconsin z o. Stanisławem Czarneckim i o. Mariuszem Hanem. Po tych rekolekcjach wyodrębniła się grupa, która spotykała się dodatkowo w ciągu tygodnia rozważając życie św. Ignacego Loyoli, opisane w jego Autobiografii. Od września 2004 roku nowa grupa przybrała nazwę „Gran Desiderio” i rozpoczęła swoje odrębne spotkania formacyjne już jako prewspólnota WŻCh, pod opieką o. Stanisława Czarneckiego, poznając i zgłębiając coraz bardziej duchowość ignacjańską. Grupę „Nikodema” przejął wówczas w całości o. Mariusz Han. W roku 2005 grupą „Gran Desiderio” zaopiekował się na 2 lata o. Krzysztof Homa i wtedy też grupa zmieniła nazwę na „In Via”.

W 2008 roku przyjechał do Chicago o. Mirosław Bożek i założył nową grupę WŻCh pod nazwą „Lumen Verum”, która wraz z grupą „In Via”, prowadzoną z powrotem przez o. Stanisława Czarneckiego stanowi początek działalności chicagowskiej WŻCh w sensie ścisłym.

Obecnie (czerwiec 2020) przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym działa pięć grup: „Lumen Verum”, „Effatha”, „Unica Via”, „Płomień Odnowy” i „Połączeni w Duchu”. Poszczególne grupy formacyjne liczą sobie od kilku do kilkunastu osób. Grupa „Połączeni w Duchu” powstała z połączonych dwóch grup „In Via”, która niegdyś była pierwszą grupą inicjującą wspólnotę oraz grupy „Stella Maris”, która zawiązała się przy parafii św. Władysława w 2013 roku. Parafia ta była prowadzona przez ojców Jezuitów w latach 2013-2019.

W czerwcu 2013 roku gościliśmy w naszej wspólnocie Ewę Dybowską, wiceprezydenta WŻCh z Polski, która poprowadziła cykl spotkań/warsztatów dotyczących naszego Charyzmatu. Podczas jej obecności dwie osoby z naszej wspólnoty po raz pierwszy złożyły Przymierze czasowe. W listopadzie 2014 gościliśmy w naszej wspólnocie Edwarda Plocha, ówczesnego prezydenta CLC-USA, który spotkał się z całą chicagowską WŻCh. Od 2014 mamy wybranych koordynatorów do kontaktów z WŻCh w Polsce oraz CLC-USA, którzy na spotkaniach „Rady WŻCh” obecnie „Rady Koordynatorów” informują całą wspólnotę o wydarzeniach dotyczących wspólnot narodowych amerykańskiej i polskiej. W lipcu 2014 po raz pierwszy cztery osoby z naszej wspólnoty uczestniczyły w XXV Zjeździe Krajowym CLC-USA.

Od roku formacyjnego 2014/2015 systematycznie zmienialiśmy struktury naszej wspólnoty, aby dostosować je do światowych struktur WŻCh opisanych w Zasadach i Normach Ogólnych. Powstała tzw. „Mini Rada” obecnie „Rada Wykonawcza” oraz „Rada WŻCh” obecnie „Rada Koordynatorów” oraz „Grupa Animatorów”, które spotykają się w swoich zespołach przynajmniej trzy razy w roku na omówienie najważniejszych spraw dotyczących wspólnoty i formacji. Uporządkowaliśmy w naszej Wspólnocie dzieła apostolskie tworząc tzw. grupy apostolskie oraz finanse wspólnoty, za które odpowiada „Rada Finansowa”.

Stałą praktyką stały się dwa spotkania formacyjne w ciągu roku dotyczące Charyzmatu WŻCh kierowane do całej wspólnoty, prowadzone przez KL wspólnoty oraz jednego z ojców asystentów. Wprowadziliśmy w grupach spotkania rewizyjne na podsumowanie każdego roku formacyjnego z udzieleniem odpowiedzi na pytania: Czy chcę się formować w duchowości ignacjańskiej, przynależeć do WŻCh i odczytuję tę wspólnotę jako osobiste powołanie? Czy jestem gotowy do złożenia Przymierza czasowego/stałego? Od września 2016 wprowadziliśmy stałą praktykę odnowienia/składnia Przymierza na Mszy św. wspólnotowej rozpoczynającej każdy nowy rok formacyjny. We wrześniu 2016 roku po raz pierwszy w ceremonii składania Przymierza uczestniczyła delegacja grupy Koreańskiej CLC z Chicago, która jest zapraszana do nas co roku.

Droga, którą przeszliśmy doprowadziła nas do zasadniczego pytania i wyboru: w jakie struktury Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego chcemy się włączyć: amerykańskie czy polskie? Po przygotowaniu całej wspólnoty i wprowadzeniu jej w proces rozeznawania, każda z grup odbyła spotkanie, na którym wszyscy członkowie wypowiedzieli się podając racje za i przeciw odnośnie przynależności do struktur amerykańskich i struktur polskich. Na „Radzie WŻCh” obecnie „Radzie Koordynatorów”, która miała miejsce, 8 maja 2017 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, zostały podliczone głosy grup i z radością ogłosiliśmy decyzję, że wszystkie 5 grup zdecydowało jednogłośnie o wejściu w struktury CLC-USA. Decyzję naszą przekazaliśmy ówczesnemu Prezydentowi CLC-USA Edwardowi Plocha i rozpoczęliśmy formalną procedurę włączenia się w strukturę CLC-USA. Oficjalnie zostaliśmy włączeni w struktury narodowe CLC-USA, 27 czerwca 2017 roku jako grupa kulturowa i przyjęliśmy nazwę Polish Christian Life Community (PCLC).

Polish Christian Life Community (PCLC) została oficjalnie zarejestrowana jako korporacja non-for-profit w stanie Illinois 2 października 2017. Korporacja ta uzyskała również statut 501 (c)(3) non-for-profit w Internal Revenue Service. PCLC posiada swój numer podatkowy – Federal Tax ID Number (EIN). Wszelkie donacje materialne i niematerialne na cele organizacji są wolne od podatku. PCLC jako organizacja charytatywna zwolniona jest od podatku od sprzedaży (Sales Tax).

Duchowość

Jesteśmy ludźmi różnych zawodów, zainteresowań, stanów, w różnym przedziale wiekowym. Inspirację czerpiemy z Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, stąd też warunkiem przynależności do WŻCh jest owocne przeżycie rekolekcji ignacjańskich „Fundament” w ciszy lub w życiu codziennym. W kolejnych latach podejmujemy dalsze kroki na drodze naszego rozwoju wewnętrznego, odprawiając kolejne tygodnie Ćwiczeń duchowych. W zależności od indywidualnych możliwości i wolnego czasu istnieje możliwość przeżycia ośmiodniowych rekolekcji zamkniętych z indywidualnym prowadzeniem i pełnym milczeniem w jednym z domów rekolekcyjnych, bądź też odprawienia ich w „życiu codziennym”, czyli w swojej często zabieganej codzienności.

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne poszczególnych grup odbywają się co dwa tygodnie w Jezuickim Ośrodku Milenijnym. Na spotkaniach rozpoczynanych wspólną modlitwą, poruszamy tematy dotyczące duchowości ignacjańskiej, modlitwy słowem Bożym, rozeznawania indywidualnego i we wspólnocie, rodziny, itd. Dużym zainteresowaniem cieszy się tematyka z pogranicza duchowości i psychologii oraz problemów nurtujących współczesnych chrześcijan należących do wspólnoty Kościoła Katolickiego.

Każdego miesiąca odbywają się spotkania całej chicagowskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, czyli wszystkich małych grup, które mają miejsce w domu ojców jezuitów przy ulicy Avers w Chicago. Odprawiana jest wtedy wspólnotowa Msza św. połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu, a po niej – wspólna agapa. Jest to szczególny czas, kiedy możemy się cieszyć obecnością wszystkich członków Wspólnoty.

Działalność apostolska

Bardzo ważną częścią charyzmatu naszej Wspólnoty jest działalność apostolska, czyli misja świadczenia o Jezusie wobec wszystkich ludzi poprzez nasze postawy, słowa i czyny. Tutaj nieocenioną pomocą jest rozeznawanie indywidualne i we wspólnocie, czyli odnajdywanie i przyjmowanie zaproszeń Pana Boga dla każdego z nas indywidualnie, jak i dla całej Wspólnoty. Polega ono na odczytywaniu znaków czasu, czyli uważnej obserwacji tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Ponadto, jest to zadawanie sobie konkretnych pytań: do czego dzisiaj Bóg mnie zaprasza? Gdzie On chce się mną dzisiaj posłużyć? Komu przeze mnie chce pomóc? Dlatego tak ważne jest, aby każdy członek wspólnoty w kontekście życia świeckiego, w którym żyje, rozeznawał swoje własne powołanie, gdzie głównymi obszarami działania są: ubodzy i misje, obrona życia, rodzina, praca zawodowa, zaangażowanie społeczne, Wspólnota i Kościół lokalny.

„Po owocach ich poznacie”

Owocem tak pojmowanego osobistego rozeznawania są małżeństwa zawierane przez członków naszej Wspólnoty. W Adhortacji „Christifideles laici”, Jan Paweł II podkreśla, że „Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę, społecznego zaangażowania katolików świeckich” (ChL 40).

W kontekście rozeznawania indywidualnego oraz we wspólnocie, wiele osób angażuje się w różnego rodzaju posługi w obszarze działania naszej lokalnej Wspólnoty, podejmując się pełnienia funkcji koordynatorów i animatorów w poszczególnych grupach. Kilka osób z naszej Wspólnoty bierze czynny udział w grupie muzycznej „Magis”, dzięki czemu możemy razem jako cała Wspólnota modlić się pieśnią i przez to głębiej uczestniczyć w spotkaniu z Chrystusem podczas naszych comiesięcznych Eucharystii oraz modlitewnych czuwań. W obszarze Kościoła lokalnego podejmujemy mniejsze i większe posługi na rzecz innych – od pełnienia funkcji lektora podczas Eucharystii i nadzwyczajnego szafarza komunii św. po różnego rodzaju wolontariat np. we Wspólnocie Integracyjnej „Jaśmin”, w Domu Samotnej Matki czy w kawiarence Jezuickiego Ośrodka Milenijnego.

W naszej wspólnocie nie zabrakło również inicjatyw o charakterze Pro-Life. Opowiadając się za ochroną życia ludzkiego, bierzemy czynny udział w budowaniu kultury życia w naszej społeczności polonijnej. Prowadzimy działania służące obronie życia poprzez podejmowanie dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka poczętego, która przyjmuje formę tzw. „duchowej adopcji”; udział w czuwaniu modlitewnym przed kliniką aborcyjną w Chicago w ramach kampanii „40 Dni dla Życia”; uczestniczenie w projektach inicjowanych przez organizację „The Women’s Center” oraz udział w marszach i innych akcjach promujących wartość życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Od 2013 roku kilku członków Wspólnoty w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy angażuje się w zbieranie donacji, przygotowywanie i rozdawanie prezentów dla bezdomnych w Chicago.

Nasze zaangażowanie wykracza również poza granice Stanów Zjednoczonych, gdzie niektórzy członkowie WŻCh jako wolontariusze włączają się w akcje pomocy dla ubogich z różnych części świata, jak: Jamajka, Sudan, Kenia, Uganda i Gwatemala.

Choć istniejemy dopiero kilka lat, wypracowaliśmy już kilka stałych punktów naszego zaangażowania jako całej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Chicago. Organizujemy coroczne rekolekcje weekendowe w Camp Vista, jak również angażujemy się w coroczną pomoc jezuitom w organizacji „Pikniku dla Serca”.

Nie brakuje w naszej wspólnocie spotkań integracyjnych, koniecznego czasu na wypoczynek, budowanie autentycznych więzi i przyjaźni. Organizowany co roku Bal WŻCh stał się okazją do wspólnej zabawy połączonej z pozyskaniem funduszy na wsparcie jezuickich misji oraz dzieł apostolskich naszej Wspólnoty.

Obecnie (czerwiec 2020) polonijne WŻCh w Chicago wraz z 2 Asystentami (kapłanami) liczy 59 osób. Każdy z nas jest inny, mamy rożne zawody, różne pasje, talenty, ale połączył nas i zgromadził razem Ktoś jeden – wyjątkowy – Bóg w Trójcy Jedyny.

– Czy chciałbyś odnaleźć obecność Boga w codzienności życia?
– Czy chciałbyś połączyć pracę zawodową, obowiązki domowe, wypoczynek z głębokim życiem modlitwy oraz zaangażowaniem apostolskim?

TAKI STYL ŻYCIA PROPONUJE WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (WŻCh)
OPARTA NA DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ

TRZY FILARY WŻCh
1. Formacja oparta na Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli i spotkaniach w małych grupach
2. Wspólnota ludzi wierzących, katolików, czerpiąca siły z Eucharystii i modlitwy oraz spotkań integracyjnych
3. Wspólnota osób zaangażowanych apostolsko

Warunki przynależności do WŻCh
1. Ukończone 21 lat
2. Owocne odprawienie rekolekcji tzw. Fundamentu Ćwiczeń duchowych
3. Osobista decyzja formacji w duchowości ignacjańskiej i przynależności tylko do jednej Wspólnoty
4. Zaangażowanie w życie Wspólnoty i w dzieła apostolskie prowadzone przez WŻCh

Jeżeli jesteś zainteresowany przynależnością do WŻCh
skontaktuj się z koordynatorem odpowiedzialnym za Wspólnotę
Anna Englert e-mail: <wzch.chicago.koordynator@gmail.com>

Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty
o. Jerzy Brzóska SJ (duchowy opiekun WŻCh)

Back To Top