Historia WŻCh w Chicago

Historia WŻCh w Chicago

Początki WŻCh u Polskich Jezuitów w Chicago sięgają roku 2001, kiedy to w Adwencie odbyły się w nowo powstałym Jezuickim Ośrodku Milenijnym rekolekcje młodzieżowe. Jako owoc tych rekolekcji zawiązała się młodzieżowa grupa „Nikodema” prowadzona przez Stanisława Czarneckiego SJ i Mariusza Hana SJ. Spotkania tej grupy, która w czasach rozkwitu liczyła około 50 osób, odbywały się w każdą niedzielę wieczorem po Mszy świętej o godz. 20:00.

Latem 2003 roku kilku młodych z tejże grupy odprawiło ignacjańskie rekolekcje (Fundament i Pierwszy Tydzień) w Crivitz, Wisconsin z o. Stanisławem i o. Mariuszem. Po tych rekolekcjach wyodrębniła się grupa, która spotykała się dodatkowo w ciągu tygodnia rozważając życie św. Ignacego Loyoli, opisane w jego Autobiografii. Od września 2004 roku nowa grupa przybrała nazwę „Gran Desiderio” i rozpoczęła swoje odrębne spotkania formacyjne już jako pre-wspólnota WŻCh, pod opieką Stanisława Czarneckiego SJ, poznając i zgłębiając coraz bardziej duchowość ignacjańską. Grupę „Nikodema” przejął wówczas w całości Mariusz Han SJ. W roku 2005 grupą „Gran Desiderio” zaopiekował się na 2 lata Krzysztof Homa SJ i wtedy też grupa zmieniła nazwę na „In Via”.

W 2008 roku przyjechał do Chicago Mirosław Bożek SJ i założył nową grupę WŻCh pod nazwą „Lumen Verum”, która wraz z grupą „In Via”, prowadzoną z powrotem przez Stanisława Czarneckiego SJ stanowi początek działalności chicagowskiej WŻCh w sensie ścisłym.

Obecnie (2017) przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym działają cztery grupy skierowane przede wszystkim do młodych dorosłych: „In Via”, „Lumen Verum”, „Effatha” i „Unica Via”. W październiku 2013 roku powstała grupa „Stella Maris”, która jest pierwszą wspólnotą działającą przy parafii św. Władysława. Parafia ta została przekazana pod opiekę jezuitów w lipcu 2013 roku. Poszczególne grupy formacyjne liczą sobie od kilku do kilkunastu osób.

W czerwcu 2013 roku gościliśmy w naszej Wspólnocie Ewę Dybowską, wiceprezydenta WŻCh z Polski, która poprowadziła cykl spotkań/warsztatów dotyczących naszego Charyzmatu. Podczas jej obecności dwie osoby z naszej Wspólnoty po raz pierwszy złożyły Przymierze czasowe. W listopadzie 2014 gościliśmy w naszej Wspólnocie Edwarda Plocha, obecnego prezydenta CLC USA, który spotkał się z całą Chicagowską WŻCh. Od 2014 mamy wybranych koordynatorów do kontaktów z WŻCh w Polsce oraz CLC USA, którzy na spotkaniach Rady informują całą wspólnotę o wydarzeniach dotyczących wspólnot narodowych amerykańskiej i polskiej. W lipcu 2014 po raz pierwszy cztery osoby z naszej Wspólnoty uczestniczyły w XXV Zjeździe Krajowym CLC USA.

Od Roku Formacyjnego 2014/2015 zmienialiśmy systematycznie struktury naszej wspólnoty, aby dostosować je do światowych struktur WŻCh i naszego Charyzmatu. Powstała tzw. „Mini Rada” zespół doradczy, Rada WŻCh oraz Grupa Animatorów, które spotykają się w swoich grupach przynajmniej trzy razy w roku na omówienie najważniejszych spraw dotyczących wspólnoty i formacji. Uporządkowaliśmy w naszej Wspólnocie dzieła apostolskie tworząc tzw. zespoły apostolskie oraz finanse wspólnoty, za które odpowiada Rada Finansowa.

Stałą praktyką stały się dwa spotkania formacyjne w ciągu roku dotyczące Charyzmatu WŻCh kierowane do całej wspólnoty, prowadzone przez Anetę Kumięga KL oraz Tomasza Oleniacz SJ. Wprowadziliśmy w grupach spotkania rewizyjne na podsumowanie Roku Formacyjnego uwzględniając temat podjęcia osobistej decyzji odnośnie Przymierza czasowego/stałego i rozeznania dalszej przynależności do WŻCh. Od września 2016 wprowadziliśmy stałą praktykę odnowienia/składnia Przymierza na Mszy św. wspólnotowej rozpoczynającej każdy Nowy Rok Formacyjny. Podczas ostatniej takiej Mszy św., jedna osoba odnowiła Przymierze i dwie kolejne złożyły Przymierze czasowe. Po raz pierwszy w ceremonii składania Przymierza uczestniczyła delegacja grupy Koreańskiej CLC z Chicago.

Droga, którą przeszliśmy doprowadziła nas do zasadniczego pytania i wyboru: w jakie struktury Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego chcemy się włączyć amerykańskie czy polskie? Po przygotowaniu całej wspólnoty i wprowadzeniu jej w proces rozeznawania każda z grup odbyła spotkanie, na którym wszyscy wypowiedzieli się podając racje za i przeciw odnośnie przynależności do struktur amerykańskich i struktur polskich. Na Radzie WŻCh, która miała miejsce, 8 maja 2017, godz. 20:00 w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, zostały podliczone głosy grup i z radością ogłosiliśmy decyzję, że wszystkie 5 grup zdecydowało jednogłośnie o wejściu w struktury CLC-USA. Decyzję naszą przekazaliśmy Prezydentowi CLC-USA (Ed Plocha) i rozpoczęliśmy formalną procedurę włączenia się w strukturę CLC-USA. Zostaliśmy włączeni w struktury amerykańskie CLC-USA, 27 czerwca 2017 roku i przyjęliśmy nazwę Polish Christian Life Community (PCLC).  

“ExCo has discerned and accepts the Chicago-based Polish CLC (PCLC) request for affiliation with CLC-USA. We present this matter to the NCC and request that the NCC welcome PCLC as members of CLC-USA.”

The response was a unanimous “YES.”

Congratulations and welcome! You are now “officially” part of CLC-USA.  We are honored and very pleased to have you as affiliated members of the US national body.  Together, our respective CLC-USA communities represent the most culturally diverse national CLC community in the world.  This is truly a blessing for us all.

Very Sincerely in the Lord,
Ed Plocha, President
Ady Viera Pino, President Elect
Barbara Rudolph, Secretary
Thu-Tam (Julienne) T.T. Hoang, Treasurer
Kathleen Gray, Assistant Treasurer
Ligia Morales
Eunock (Christine) Kim

Duchowość

Jesteśmy ludźmi różnych zawodów, zainteresowań, stanów, w różnym przedziale wiekowym. Inspirację czerpiemy z Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, stąd też warunkiem przynależności do WŻCh jest owocne przeżycie rekolekcji ignacjańskich „Fundament” w ciszy lub w życiu codziennym. W kolejnych latach podejmujemy dalsze kroki na drodze naszego rozwoju wewnętrznego, odprawiając kolejne tygodnie Ćwiczeń duchowych. W zależności od indywidualnych możliwości i wolnego czasu istnieje możliwość przeżycia ośmiodniowych rekolekcji zamkniętych z indywidualnym prowadzeniem i pełnym milczeniem w jednym z domów rekolekcyjnych, bądź też odprawienia ich w „życiu codziennym”, czyli w swojej często zabieganej codzienności.

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne poszczególnych grup odbywają się co dwa tygodnie w Jezuickim Ośrodku Milenijnym lub w parafii św. Władysława. Na spotkaniach rozpoczynanych wspólną modlitwą, poruszamy tematy dotyczące duchowości ignacjańskiej, modlitwy słowem Bożym, rozeznawania indywidualnego i we wspólnocie, rodziny, itd. Dużym zainteresowaniem cieszy się tematyka z pogranicza duchowości i psychologii oraz problemów nurtujących współczesnych chrześcijan należących do wspólnoty Kościoła Katolickiego.

Każdego miesiąca odbywają się spotkania całej chicagowskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, czyli wszystkich małych grup, które mają miejsce w domu ojców jezuitów przy ulicy Avers w Chicago. Odprawiana jest wtedy wspólnotowa Msza św. połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu, a po niej – wspólna agapa. Jest to szczególny czas, kiedy możemy się cieszyć obecnością wszystkich członków Wspólnoty.

Działalność apostolska

Bardzo ważną częścią charyzmatu naszej Wspólnoty jest działalność apostolska, czyli misja świadczenia o Jezusie wobec wszystkich ludzi poprzez nasze postawy, słowa i czyny. Tutaj nieocenioną pomocą jest rozeznawanie indywidualne i we wspólnocie, czyli odnajdywanie i przyjmowanie zaproszeń Pana Boga dla każdego z nas indywidualnie, jak i dla całej Wspólnoty. Polega ono na odczytywaniu znaków czasu, czyli uważnej obserwacji tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Ponadto, jest to zadawanie sobie konkretnych pytań: do czego dzisiaj Bóg mnie zaprasza? Gdzie On chce się mną dzisiaj posłużyć? Komu przeze mnie chce pomóc? Dlatego tak ważne jest, aby każdy członek wspólnoty w kontekście życia świeckiego, w którym żyje, rozeznawał swoje własne powołanie, gdzie głównymi obszarami działania są: ubodzy i misje, obrona życia, rodzina, praca zawodowa, zaangażowanie społeczne, Wspólnota i Kościół lokalny.

„Po owocach ich poznacie”

Owocem tak pojmowanego osobistego rozeznawania są małżeństwa zawierane przez członków naszej Wspólnoty. W Adhortacji „Christifideles laici”, Jan Paweł II podkreśla, że „Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę, społecznego zaangażowania katolików świeckich” (ChL 40).

W kontekście rozeznawania indywidualnego oraz we wspólnocie, wiele osób angażuje się w różnego rodzaju posługi w obszarze działania naszej lokalnej Wspólnoty, podejmując się pełnienia funkcji koordynatorów i animatorów w poszczególnych grupach. Kilka osób z naszej Wspólnoty bierze czynny udział w grupie muzycznej Magis, dzięki czemu możemy razem jako cała Wspólnota modlić się pieśnią i przez to głębiej uczestniczyć w spotkaniu z Chrystusem podczas naszych comiesięcznych Eucharystii oraz modlitewnych czuwań. W obszarze Kościoła lokalnego podejmujemy mniejsze i większe posługi na rzecz innych – od pełnienia funkcji lektora podczas Eucharystii i nadzwyczajnego szafarza komunii św. po różnego rodzaju wolontariat np. we Wspólnocie Integracyjnej „Jaśmin”, w Domu Samotnej Matki przy parafii św. Jacka w Chicago czy w kawiarence Jezuickiego Ośrodka Milenijnego.

W naszej wspólnocie nie zabrakło również inicjatyw o charakterze Pro-Life. Opowiadając się za ochroną życia ludzkiego, bierzemy czynny udział w budowaniu kultury życia w naszej społeczności polonijnej. Prowadzimy działania służące obronie życia poprzez podejmowanie dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka poczętego, która przyjmuje formę tzw. „duchowej adopcji”; udział w czuwaniu modlitewnym przed kliniką aborcyjną w Chicago w ramach kampanii „40 Dni dla Życia”; uczestniczenie w projektach inicjowanych przez organizację „The Women’s Center” oraz udział w marszach i innych akcjach promujących wartość życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Od 2013 roku kilku członków Wspólnoty w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy angażuje się w zbieranie donacji, przygotowywanie i rozdawanie prezentów dla bezdomnych w Chicago.

Nasze zaangażowanie wykracza również poza granice Stanów Zjednoczonych, gdzie niektórzy członkowie WŻCh jako wolontariusze włączają się w akcje pomocy dla ubogich z różnych części świata, jak: Jamajka, Sudan, Kenia, Uganda i Gwatemala.

Choć istniejemy dopiero kilka lat, wypracowaliśmy już kilka stałych punktów naszego zaangażowania jako całej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Chicago. Organizujemy coroczne rekolekcje weekendowe w Camp Vista, jak również angażujemy się w coroczną pomoc jezuitom w organizacji „Pikniku dla Serca”.

Nie brakuje w naszej wspólnocie spotkań integracyjnych, koniecznego czasu na wypoczynek, budowanie autentycznych więzi i przyjaźni. Organizowany co roku Bal WŻCh stał się okazją do wspólnej zabawy połączonej z pozyskaniem funduszy na wsparcie jezuickich misji oraz dzieł apostolskich naszej wspólnoty.

Obecnie (2017) polonijne WŻCh w Chicago wraz z trzema Asystentami liczy 61 osób. Każdy z nas jest inny, mamy rożne zawody, różne pasje, talenty, ale połączył nas i zgromadził razem Ktoś jeden – wyjątkowy – Bóg w Trójcy Jedyny.

– Czy chciałbyś odnaleźć obecność Boga w codzienności życia?
– Czy chciałbyś połączyć pracę zawodową, obowiązki domowe, wypoczynek z głębokim życiem modlitwy oraz zaangażowaniem apostolskim?

TAKI STYL ŻYCIA PROPONUJE WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (WŻCh)
OPARTA NA DUCHOWOŚCI IGNACJAŃSKIEJ

TRZY FILARY WŻCh
1. Formacja oparta na Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli i spotkaniach w małych grupach
2. Wspólnota ludzi wierzących, katolików, czerpiąca siły z Eucharystii i modlitwy oraz spotkań integracyjnych
3. Wspólnota osób zaangażowanych apostolsko

Warunki przynależności do WŻCh
1. Ukończone 21 lat
2. Owocne odprawienie rekolekcji tzw. Fundamentu Ćwiczeń Duchowych
3. Osobista decyzja formacji w duchowości ignacjańskiej i przynależności tylko do jednej Wspólnoty
4. Zaangażowanie w życie Wspólnoty i w dzieła apostolskie prowadzone przez WŻCh

Jeżeli jesteś zainteresowany przynależnością do WŻCh
zadzwoń do koordynatora odpowiedzialnego za Wspólnotę

Aneta Kumięga tel.: (773) 504-2482 

Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty
Jerzy Mordarski SJ (duchowy opiekun WŻCh)