Historia WŻCh w Chicago

wzch_chicago

Historia WŻCh w Chicago

Początki WŻCh u Polskich Jezuitów w Chicago sięgają roku 2001, kiedy to w Adwencie odbyły się w nowo powstałym Jezuickim Ośrodku Milenijnym rekolekcje młodzieżowe. Jako owoc tych rekolekcji zawiązała się młodzieżowa grupa „Nikodema” prowadzona przez Stanisława Czarneckiego SJ i Mariusza Hana SJ. Spotkania tej grupy, która w czasach rozkwitu liczyła około 50 osób, odbywały się w każdą niedzielę wieczorem po Mszy świętej o godz. 20:00.

Latem 2003 roku kilku młodych z tejże grupy odprawiło ignacjańskie rekolekcje (Fundament i Pierwszy Tydzień) w Crivitz, Wisconsin z o. Stanisławem i o. Mariuszem. Po tych rekolekcjach wyodrębniła się grupa, która spotykała się dodatkowo w ciągu tygodnia rozważając życie św. Ignacego Loyoli, opisane w jego Autobiografii. Od września 2004 roku nowa grupa przybrała nazwę „Gran Desiderio” i rozpoczęła swoje odrębne spotkania formacyjne już jako pre-wspólnota WŻCh, pod opieką Stanisława Czarneckiego SJ, poznając i zgłębiając coraz bardziej duchowość ignacjańską. Grupę „Nikodema” przejął wówczas w całości Mariusz Han SJ. W roku 2005 grupą „Gran Desiderio” zaopiekował się na 2 lata Krzysztof Homa SJ i wtedy też grupa zmieniła nazwę na „In Via”.

W 2008 roku przyjechał do Chicago Mirosław Bożek SJ i założył nową grupę WŻCh pod nazwą „Lumen Verum”, która wraz z grupą „In Via”, prowadzoną z powrotem przez Stanisława Czarneckiego SJ stanowi początek działalności chicagowskiej WŻCh w sensie ścisłym.

Obecnie (2016) przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym działają cztery grupy skierowane przede wszystkim do młodych dorosłych: „In Via”, „Lumen Verum”, „Effatha” i „Unica Via”. W październiku 2013 roku powstała grupa „Stella Maris”, która jest pierwszą wspólnotą działającą przy parafii św. Władysława. Parafia ta została przekazana pod opiekę jezuitów w lipcu 2013 roku. Poszczególne grupy formacyjne liczą sobie od kilku do kilkunastu osób.

Duchowość

Jesteśmy ludźmi różnych zawodów, zainteresowań, stanów, w różnym przedziale wiekowym. Inspirację czerpiemy z Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, stąd też warunkiem przynależności do WŻCh jest owocne przeżycie rekolekcji ignacjańskich „Fundament” w ciszy lub w życiu codziennym. W kolejnych latach podejmujemy dalsze kroki na drodze naszego rozwoju wewnętrznego, odprawiając kolejne tygodnie Ćwiczeń duchowych. W zależności od indywidualnych możliwości i wolnego czasu istnieje możliwość przeżycia ośmiodniowych rekolekcji zamkniętych z indywidualnym prowadzeniem i pełnym milczeniem w jednym z domów rekolekcyjnych, bądź też odprawienia ich w „życiu codziennym”, czyli w swojej często zabieganej codzienności.

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne poszczególnych grup odbywają się co dwa tygodnie w Jezuickim Ośrodku Milenijnym lub w parafii św. Władysława. Na spotkaniach rozpoczynanych wspólną modlitwą, poruszamy tematy dotyczące duchowości ignacjańskiej, modlitwy słowem Bożym, rozeznawania indywidualnego i we wspólnocie, rodziny, itd. Dużym zainteresowaniem cieszy się tematyka z pogranicza duchowości i psychologii oraz problemów nurtujących współczesnych chrześcijan należących do wspólnoty Kościoła Katolickiego.

Każdego miesiąca odbywają się spotkania całej chicagowskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, czyli wszystkich małych grup, które mają miejsce w domu ojców jezuitów przy ulicy Avers w Chicago. Odprawiana jest wtedy wspólnotowa Msza św. połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu, a po niej – wspólna agapa. Jest to szczególny czas, kiedy możemy się cieszyć obecnością wszystkich członków Wspólnoty.

Działalność apostolska

Bardzo ważną częścią charyzmatu naszej Wspólnoty jest działalność apostolska, czyli misja świadczenia o Jezusie wobec wszystkich ludzi poprzez nasze postawy, słowa i czyny. Tutaj nieocenioną pomocą jest rozeznawanie indywidualne i we wspólnocie, czyli odnajdywanie i przyjmowanie zaproszeń Pana Boga dla każdego z nas indywidualnie, jak i dla całej Wspólnoty. Polega ono na odczytywaniu znaków czasu, czyli uważnej obserwacji tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. Ponadto, jest to zadawanie sobie konkretnych pytań: do czego dzisiaj Bóg mnie zaprasza? Gdzie On chce się mną dzisiaj posłużyć? Komu przeze mnie chce pomóc? Dlatego tak ważne jest, aby każdy członek wspólnoty w kontekście życia świeckiego, w którym żyje, rozeznawał swoje własne powołanie, gdzie głównymi obszarami działania są: ubodzy i misje, obrona życia, rodzina, praca zawodowa, zaangażowanie społeczne, Wspólnota i Kościół lokalny.

„Po owocach ich poznacie”

Owocem tak pojmowanego osobistego rozeznawania są małżeństwa zawierane przez członków naszej Wspólnoty. W Adhortacji „Christifideles laici”, Jan Paweł II podkreśla, że „Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę, społecznego zaangażowania katolików świeckich” (ChL 40).

W kontekście rozeznawania indywidualnego oraz we wspólnocie, wiele osób angażuje się w różnego rodzaju posługi w obszarze działania naszej lokalnej Wspólnoty, podejmując się pełnienia funkcji koordynatorów i animatorów w poszczególnych grupach. Kilka osób z naszej Wspólnoty bierze czynny udział w grupie muzycznej Magis, dzięki czemu możemy razem jako cała Wspólnota modlić się pieśnią i przez to głębiej uczestniczyć w spotkaniu z Chrystusem podczas naszych comiesięcznych Eucharystii oraz modlitewnych czuwań. W obszarze Kościoła lokalnego podejmujemy mniejsze i większe posługi na rzecz innych – od pełnienia funkcji lektora podczas Eucharystii i nadzwyczajnego szafarza komunii św. po różnego rodzaju wolontariat np. we Wspólnocie Integracyjnej „Jaśmin”, w Domu Samotnej Matki przy parafii św. Jacka w Chicago czy w kawiarence Jezuickiego Ośrodka Milenijnego.

W naszej wspólnocie nie zabrakło również inicjatyw o charakterze Pro-Life. Opowiadając się za ochroną życia ludzkiego, bierzemy czynny udział w budowaniu kultury życia w naszej społeczności polonijnej. Prowadzimy działania służące obronie życia poprzez podejmowanie dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka poczętego, która przyjmuje formę tzw. „duchowej adopcji”; udział w czuwaniu modlitewnym przed kliniką aborcyjną w Chicago w ramach kampanii „40 Dni dla Życia”; uczestniczenie w projektach inicjowanych przez organizację „The Women’s Center” oraz udział w marszach i innych akcjach promujących wartość życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Od 2013 roku kilku członków Wspólnoty w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy angażuje się w zbieranie donacji, przygotowywanie i rozdawanie prezentów dla bezdomnych w Chicago.

Nasze zaangażowanie wykracza również poza granice Stanów Zjednoczonych, gdzie niektórzy członkowie WŻCh jako wolontariusze włączają się w akcje pomocy dla ubogich z różnych części świata, jak: Jamajka, Sudan, Kenia, Uganda i Gwatemala.

Choć istniejemy dopiero kilka lat, wypracowaliśmy już kilka stałych punktów naszego zaangażowania jako całej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w Chicago. Organizujemy coroczne rekolekcje weekendowe w Camp Vista, jak również angażujemy się w coroczną pomoc jezuitom w organizacji „Pikniku dla Serca”.

Nie brakuje w naszej wspólnocie spotkań integracyjnych, koniecznego czasu na wypoczynek, budowanie autentycznych więzi i przyjaźni. Organizowany co roku Bal WŻCh stał się okazją do wspólnej zabawy połączonej z pozyskaniem funduszy na wsparcie jezuickich misji oraz dzieł apostolskich naszej wspólnoty.

Obecnie polonijne WŻCh w Chicago liczy 65 osób. Każdy z nas jest inny, mamy rożne zawody, różne pasje, talenty, ale połączył nas i zgromadził razem Ktoś jeden – wyjątkowy – Bóg w Trójcy Jedyny.

Przyjmowanie nowych osób do WŻCh (warunki):

  1. Ukończone 21 lat.
  2. Przynależność tylko do jednej wspólnoty.
  3. Owocne odprawienie Fundamentu Ćwiczeń w ciszy lub w życiu codziennym i rozeznanie z kierownikiem duchowym czy jest to droga dla mnie.
  4. Osobista decyzja formacji w duchowości ignacjańskiej.
  5. Zaangażowanie w życie wspólnoty.
  6. Zaangażowanie w dzieła apostolskie prowadzone przez WŻCh.

Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty
Jerzy Mordarski SJ